วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 7 กันยายน 2555

วันนี้อาจารย์แจกสีไม้และแผ่นประดิษฐ์อักษร คนละ 1 กล่อง
อาจารย์สรุปเรื่องของภาษา เริ่มจาการสัมภาษณ์และการวิเคาะห์ทางภาษาของเด็ก
สื่อที่ใช้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา เช่น นิทาน เพลง กิจกรรมต่างมากมาย  ฯลฯ.......................................................ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น