วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 22/มิถุนายน/2555

เนื้อหาที่เรียนในวันนี้

แผนผังความเข้าใจราย
ละเอียดในรายวิชา

แบบฝึกหัด
อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ  4-5 คน
เพื่อทำรายงานเรื่อง พัฒนาการทางภาษาของเด็กอายุ 4 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น